Studieovereenkomst en algemene voorwaarden Beroepsopleiding

Persoonlijke gegevens deelnemer

Voor- en achternaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Opleiding Holistisch Energetisch therapeut

De opleiding Holistisch Energetisch therapeut is een vierjarige opleiding en bestaat uit 30 praktijkgerichte lesdagen per jaar (120 dagdelen verspreidt over vier jaar).

Naast het volgen van de lesdagen, wordt van de deelnemer verwacht dat de hij/zij tijd besteed aan het bestuderen van het lesmateriaal en dat geleerde praktijkoefeningen, beoefend worden buiten de lessen. Dit laatste is belangrijk voor de eigen ontwikkelen en het eigen maken van de lesstof.

Tijdvakken en locaties

Het lesrooster en de leslocatie worden per collegejaar meegedeeld en zal bij de inschrijving worden medegedeeld.

Praktijk Liefdevol Zijn behoudt het recht het rooster en de locatie(s) om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen en geeft wijzigingen tijdig door aan de deelnemer.
Structurele wijzigingen van het rooster en/of de locatie worden door Praktijk Liefdevol Zijn minimaal een week van tevoren aan de deelnemer doorgegeven.

Diplomering

Wanneer de deelnemer voldoet aan de criteria en slaagt voor de toetsen en examens, ontvangt de deelnemer een diploma.

Beoordeling: Bij de beoordeling wordt de eigen houding, het gemaakte werk en deelname aan het groepsproces betrokken. Toetsen en examens worden met een voldoende afgerond.

Herkansing: Wanneer de deelnemer niet voldoet aan de criteria voor diplomering dan zal Praktijk Liefdevol Zijn dit aan het einde van het jaar meedelen. De deelnemer kan tegen dit besluit een klacht indienen bij Praktijk Liefdevol Zijn.

Het diploma geeft de erkenning dat je hebt leren werken vanuit de visie en werkhouding conform de werkwijze van Praktijk Liefdevol Zijn.

Algemene regels inzake gedragingen
Werken vanuit gevoel en met energiesystemen en ook het ondergaan van energetische toepassingen is voor de deelnemer een intensief groeitraject. Het kan zijn dat daardoor persoonlijke (emotionele) aspecten zichtbaar en voelbaar worden. De lesdagen zijn niet bedoeld als een therapeutische (groeps)sessie.
Wanneer er tijdens de lesdagen persoonlijke aspecten en emoties naar boven komen, is daar tot op zekere hoogte ruimte voor. Echt diep ingaan op een persoonlijk groeitraject of persoonlijke emoties dient buiten de opleiding om te gebeuren.

Van de deelnemer wordt verlangd dat hij/zij zich op een ethische, verantwoordelijke en respectvolle wijze opstelt in contact met medecursisten en docenten, geheel in de lijn van de toekomstige beroepshouding.

Verwijdering deelnemer van de opleiding
De deelnemer kan door het opleidingsbestuur worden verwijderd, indien hij/zij zich niet houdt aan de regels en voorschriften die Praktijk Liefdevol Zijn, nadat de deelnemer reeds schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten.

Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de deelnemer met opgave van redenen schriftelijk meegedeeld. De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling of schriftelijk kenbaar te maken.
Binnen 10 werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering verzendt het bestuur gemotiveerd bij aangetekend schrijven zijn/haar besluit.
Beroep tegen het besluit tot definitieve verwijdering kan binnen 30 dagen worden ingesteld bij het secretariaat van Praktijk Liefdevol Zijn.

Studiebegeleiding en beantwoorden van vragen

Praktijk Liefdevol Zijn draagt zorg voor begeleiding op een wijze dat elke deelnemer de mogelijkheid wordt geboden op gezette tijden met een van de docenten individuele en/of groepsgesprekken te voeren.

De deelnemer kan telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer 06 247 67 250 of via e-mail: info@liefdevolzijn.nl

De docenten begeleiden naar beste kunnen de deelnemer bij de studievoortgang, studieproblemen en persoonlijke aangelegenheden die op de studie van invloed zijn.

Wanneer de resultaten van de deelnemer achterblijven, zullen afspraken worden gemaakt over te ondernemen activiteiten door de deelnemer en mogelijk extra begeleiding of ondersteuning worden geboden.

Schriftelijke vragen van administratieve aard of vragen met betrekking op het onderwijs worden binnen 5 werkdagen beantwoord door Praktijk Liefdevol Zijn. Van brieven die een langere verwerkingstijd vragen ontvangt de deelnemer binnen de vastgestelde tijd een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Betaling en annuleringsvoorwaarden

De aanmelding en betaling van de eerste module wordt voldaan via het aanmeldingsformulier op de website www.liefdevolzijn.nl.  De betaling dient voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. De deelnamekosten aan de opleiding hebben uitsluitend betrekking op het bijwonen van de lessen en studiemap met de lessen, die per les worden uitgereikt. Alle overige kosten, zoals de boeken die voor de opleiding moeten worden aangeschaft en de supervisie die men volgt, zijn niet in deze deelnamekosten opgenomen.

De deelnemer boekt tussen elke module een supervisie om de voortgang van de opleiding en de persoonlijke ontwikkeling te monitoren. De kosten voor de deelnemer zijn € 82,50 per supervisie. 

Afwezigheid

Om deel te kunnen nemen aan tentamen en/of eindexamen geldt er een deelnameverplichting voor de lesdagen. De deelnemer dient minimaal 80% van de lesdagen aanwezig te zijn. Indien de deelnemer wegens ziekte of anderszins verhinderd is om de opleidingsactiviteiten te volgen, dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de ziektedag voor 10.00 uur bij Praktijk Liefdevol Zijn te melden.

Bij herhaalde ziekmelding of langdurige ziekte kunnen Praktijk Liefdevol Zijn en de deelnemer op basis van gezamenlijk overleg en gezamenlijke inspanningen een inhaaltraject overeenkomen, waarbij extra kosten in rekening gebracht kunnen worden.

Vrijstelling

Er wordt geen vrijstelling verleend voor het deelnemen aan de onderwijs- en studieactiviteiten noch voor het deelnemen aan de toetsing- en examenactiviteiten.

Annulering

Voor een inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de inschrijvingsdatum. Dit geldt enkel ten aanzien van consumenten. In dit geval wordt het volledige lesgeld terugbetaald met aftrek van € 45,- administratiekosten. Na deze termijn is geen restitutie mogelijk per module en is deelnemer gehouden tot het voldoen van het volledige lesgeld per module. Terugbetaling geschiedt binnen een maand na de datum waarop de opleiding is beëindigd. De deelnemer draagt zorg voor een tijdige en correcte betaling van de verschuldigde bedragen. Het niet naleven hiervan kan een uitsluiting van de opleiding tot gevolg hebben.

Praktijk Liefdevol Zijn heeft het recht om een opleiding geen doorgang te laten vinden, als er naar het oordeel van het Praktijk Liefdevol Zijn te weinig inschrijvingen hebben plaatsgevonden. Bij minstens 8 aanmeldingen zal de opleiding doorgaan. Wanneer de opleiding niet doorgaat zal Praktijk Liefdevol Zijn de ingeschreven deelnemers hiervan op de hoogte stellen en binnen 14 dagen reeds betaalde lesgeld terugbetalen.

Kwaliteitskenmerk

Het CRKBO heeft Praktijk Liefdevol Zijn de kwaliteitscode voor verkort beroepsonderwijs toegekend. Hierdoor kan de opleiding BTW vrij aangeboden worden. De opleiding (1e jaar) is ook geaccrediteerd door het GRO (opleidingsgedeelte CAT).

Praktijk Liefdevol Zijn staat geregistreerd als onderwijsinstelling bij het CRKBO en bij de beroepsorganisatie CAT als geregistreerd Holistisch Energetisch Therapeut.

Auteursrechten en eigendomsrechten

Verkoop of afstaan aan derden van lesmateriaal van Praktijk Liefdevol Zijn is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs eigendomsrecht van voor de opleiding vervaardigd materiaal blijft te allen tijde bij Praktijk Liefdevol Zijn. Praktijk Liefdevol Zijn heeft het recht om eventuele schade te verhalen op de deelnemer die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen.

Vragen en klachten

Als een deelnemer een vraag heeft of een klacht met betrekking tot de opleiding of anderszins, streeft Praktijk Liefdevol ernaar om binnen 14 dagen een antwoord te geven. Is voor de beantwoording meer tijd nodig dan volgt er binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welke termijn een antwoord verwacht kan worden. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgezonderd.

Als Holistisch Opleidingsinsituut is Praktijk Liefdevol Zijn ingeschreven bij beroepsvereniging CAT. De CAT heeft een eigen klachten reglement en vertrouwenscommissie, te raadplegen via www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/

Een klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en de documentatie gearchiveerd voor de tijdsduur van 5 jaar.

De uitspraak van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van CAT-collectief is bindend voor zowel de deelnemer alsook voor Praktijk Liefdevol Zijn.

Geheimhoudingsverklaring

Praktijk Liefdevol Zijn betracht strikte geheimhouding ten aanzien van door de deelnemer verstrekte informatie bij aanmelding en tijdens de onderdelen van de opleiding. De geheimhouding geldt ook voor de deelnemer met betrekking tot de informatie over andere deelnemers of cliënten tijdens de life-casustiek.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor de opleiding Intuïtieve ontwikkeling ten behoeve van de inschrijving, administratie en/of communicatie. Met deze persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie zie de privacyverklaring op de website van Praktijk Liefdevol Zijn, te raadplegen via www.liefdevolzijn.nl.

Algemene voorwaarden

Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Praktijk Liefdevol Zijn heeft een beslissende stem in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien zijn.

Ondertekening

———————-

Naam deelnemer

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”