Studieovereenkomst Intuïtieve Ontwikkeling
Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn gevestigd in Leeuwarden

Ingeschrevene verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen: 
De 1e module is betaald via het inschrijvingsformulier op de website www.liefdevolzijn.nl.  Voor de 2e en 3e  module ontvangt de deelnemer een factuur. Na betaling van de 1e module is de  deelname definitief.  

De opleiding bestaat uit 3 modules van elk 10 lessen Na elke module plant de deelnemer een supervisie in.  


Tijden: van 9.00 tot 12.00 uur met een mogelijke uitloop tot 12.30
 

De kosten voor deze jaartraining zijn: € 575,- per module.

De kosten van de supervisie zijn € 82,50 per supervisie 

De opleidingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen 

rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. 

Met de digitale ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden en kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.  

Einde overeenkomst
Deze overeenkomst en daarmee de inschrijving van de student eindigt:
– in geval de student de opleiding met een certificaat van de instelling heeft afgerond

– 
indien de student de instelling binnen de termijn waarop deze overeenkomst betrekking heeft, op eigen  initiatief heeft verlaten; in dat geval heeft de student geen recht op het verkrijgen van de overige lesstof vanaf het moment van opzegging. Deopzegging geschiedt schriftelijk en dient gericht te worden aan de Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn Opleiding zoals genoemd in “ondergetekenden” van deze overeenkomst.
– met wederzijds goedvinden van de student en de instelling nadat dit door beide partijen schriftelijk is bevestigd; in dat geval heeft de student geen recht op het verkrijgen van de overige lesstof vanaf hetmoment van opzegging.  
 
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”