Algemene voorwaarden Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Inschrijving:

Inschrijving voor de opleiding Intuïtieve ontwikkeling bestaande uit 3 modules van 10 lessen/dagdelen geschied na betaling van de 1e module

Na inschrijving voor deze opleiding met het inschrijfformulier heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd.​

Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn behoudt zich het recht voor om een opleiding geen doorgang te laten vinden, als er na het oordeel van het Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn te weinig inschrijvingen hebben plaatsgevonden. Bij minstens 8 aanmeldingen zal de opleiding doorgaan. Wanneer de opleiding niet door gaat zal Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn de ingeschreven deelnemers hiervan op de hoogte stellen en binnen 14 de betaalde bedragen weer terugbetalen.

Rooster en indeling van het lesprogramma kunnen gewijzigd worden. Tevens kunnen er wijzigingen
aangebracht worden in locatie, opzet en inhoud van de opleiding.

Indien de student naar oordeel van Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn de voortgang van het onderwijs zoals deze wordt gegeven belemmert, kan Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn eenzijdig de overeenkomst met de student ontbinden.

Auteursrechten en eigendomsrechten:

Verkoop of afstaan aan derden van lesmateriaal van het Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs eigendomsrecht van voor de opleiding vervaardigd materiaal blijft te allen tijde bij de onderwijsinstelling Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn. Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn behoudt zich het recht voor om eventuele schade te verhalen op de student die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen.
 
Als een student een vraag heeft of een klacht m.b.t. het onderwijs of anderszins,wordt door het Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn binnen 14 dagen een antwoord gegeven. Is voor de beantwoording meer tijd nodig dan volgt er binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welke termijn een antwoord verwacht kan worden. Die termijn zal ten hoogste een maand zijn. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgezonderd. 

Geheimhoudingsverklaring:

Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn  betracht geheimhouding t.a.v. Door de deelnemer verstreken informatie bij aanmelding en tijdens de onderdelen van de opleiding. De geheimhouding geldt ook voor de deelnemer mbt de informatie over andere deelnemers of cliënten tijdens de life-casuïstiek. 

Kwaliteitskenmerk:

Het CRKBO heeft Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn de kwaliteitscode voor verkort beroepsonderwijs toegekend. Hierdoor kan de opleiding BTW vrij aangeboden worden.

Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn  staat geregistreerd als onderwijsinstelling bij het CRKBO en bij de beroepsorganisatie CAT als geregistreerd  Holistisch Energetisch Therapeut.

Certificering:

Wanneer de deelnemer voldoet aan de criteria, wordt tot certificering overgegaan.

Beoordeling: Bij de beoordeling wordt de eigen houding, het gemaakte werk en deelname aan het groepsproces betrokken.

Herkansing: Wanneer de deelnemer niet voldoet aan de criteria voor certificering dan zal Tamara Sibbald dit aan het einde van het jaar meedelen.
De deelnemer kan tegen dit besluit een klacht indienen bij Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn.
 
Wanneer de deelnemer voldoet aan de criteria, wordt tot certificering overgegaan.
 
Beoordeling: Bij de beoordeling wordt de eigen houding, het gemaakte werk en deelname aan het groepsproces.
 
Herkansing: Wanneer de deelnemer niet voldoet aan de criteria voor certificering dan zal Holistisch 
Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn  dit aan het einde van het jaar meedelen. De deelnemer kan tegen dit besluit een 
klacht indienen bij Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn 

Kwalificatie:

Het certificaat geeft de erkenning dat je hebt leren werken vanuit de visie en werkhouding conform de werkwijze van Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn.   
 

Studiebegeleiding en beantwoorden van vragen:

Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn draagt zorg voor begeleiding op een wijze dat elke student de mogelijkheid wordt geboden op gezette tijden met een van de docenten individuele en/of groepsgesprekken te voeren. 

De student kan telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer 06 247 67 250 of via email: info@liefdevolzijn.nl

De docenten begeleiden naar beste kunnen de student bij de studievoortgang, studieproblemen en persoonlijke aangelegenheden die op de studie van invloed zijn. 

Wanneer de resultaten van de student achterblijven, zullen afspraken worden gemaakt over te ondernemen activiteiten door de student en mogelijk extra begeleiding of ondersteuning worden geboden.

Schriftelijke vragen van administratieve aard of vragen met betrekking op het onderwijs worden binnen 5 werkdagen beantwoord door Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn. Van brieven die een langere verwerkingstijd vragen ontvangt de student binnen de vastgestelde tijd een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Betaling en annuleringsvoorwaarden:

De aanmelding en betaling van de eerste module wordt voldaan via het aanmeldingsformulier op de website www.liefdevolzijn.nl.  De betaling dient voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. De deelnamekosten aan de opleiding hebben uitsluitend betrekking op het bijwonen van de lessen en studiemap met de lessen, die per les worden uitgereikt. Alle overige kosten, zoals de boeken die voor de opleiding moeten worden aangeschaft en de supervisie die men volgt, zijn niet in deze deelnamekosten opgenomen.

De student boekt tussen elke module een supervisie om de voortgang van de opleiding en de persoonlijke ontwikkeling te monitoren. De kosten voor de student zijn € 82,50 per supervisie.

Annulering door de student dient schriftelijk en aangetekend aan het secretariaat van het Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn te geschieden, waarbij de deelnemer schriftelijk hierover een bevestiging ontvangt. Tot 14 dagen voor de opleiding /module kan men zich terugtrekken en wordt het bedrag dat in rekening is gebracht en betaald door de deelnemer, met aftrek van € 45,- administratiekosten, teruggestort. Na dit tijdstip  wordt het betaalde bedrag per module niet meer terugbetaald. Als men voor een jaar heeft betaald, krijgt men twee derde van het lesgeld van het jaar weer terugbetaald. Terugbetaling geschiedt binnen een maand na de datum waarop de opleiding is beëindigd. De student draagt zorg voor een tijdige en correcte betaling van de verschuldigde bedragen. Het niet naleven hiervan kan een uitsluiting van de opleiding tot gevolg hebben.

De opleiding vindt alleen plaats als er minimaal 8 deelnemers zijn Bij minder deelnemers kan de opleiding niet doorgaan.​

Liefdevol Zijn is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren.​ Mocht dit het geval zijn dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. Mocht dit het geval zijn dan worden de betaalde kosten teruggestort.

Als door overmacht nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is voor Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Afwezigheid:

Mochten er 1 of meerdere lessen verzuimd worden door de student dan kan de student indien de student dit wil, een supervisie aanvragen. De kosten voor deze supervisie bedragen € 82.50. De gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden,

Vrijstelling:

Er wordt geen vrijstelling verleend voor het deelnemen aan de onderwijs- en studieactiviteiten noch voor het deelnemen aan de toetsing- en examenactiviteiten.

Ethische code:

Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn conformeert zich aan de ethische code, zoals deze is opgesteld door de beroepsvereniging CAT

Klachtenprocedure:

Als een student een vraag heeft of een klacht m.b.t. het onderwijs of anderszins kan de student dit schriftelijk kenbaar maken via info@liefdevolzijn.nl en wordt door het Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn binnen 14 dagen een antwoord gegeven. Is voor de beantwoording meer tijd nodig dan volgt er binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welke termijn
een antwoord verwacht kan worden. Die termijn zal ten hoogste een maand zijn. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgezonderd.

Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn is als onderwijsinstelling lid van CRKBO.

Als  Holistisch Opleidingsinstituut is Praktijk Liefdevol Zijn ingeschreven bij beroepsvereniging CAT.

De CAT heeft een eigen klachten reglement en vertrouwenscommissie.
https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/

Een klacht wordt te alle tijde vertrouwelijk behandeld en de documentatie gearchiveerd voor de tijdsduur van 5 jaar

De uitspraak is bindend voor beide partijen 

Aansprakelijkheid:

In geval van aanspraak op schadevergoeding bedraagt het te betalen schadebedrag nooit meer dan het door de deelnemer betaalde bedrag.

Overige voorwaarden:

Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Het Holistisch Opleidingsinstituut Liefdevol Zijn heeft een beslissende stem in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien zijn.

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”

Contact

Holistisch Energetisch Therapeut en ervaren levencoach |
Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Jij mag er met al je gevoelens helemaal zijn.

Zonder oordeel, met respect en integriteit wordt jij gezien en (aan)geraakt vanuit zuivere universele liefde.

Jij mag Liefdevol “Zijn”